Det to år gamle vandhul ved Pilegårdvej syd for Stensved er til debat. Naboer frygter, at ejerne af arealet vil annullere søen, men det er der ikke givet tilldelse til. I det tidligere forår sås jordbunkerne tydeligt. I baggrunden tv. ses Pilegården. Foto: Mille Holst

Hvad er planen med vandhullet?

På en mark syd for Stensved blev der for et par år siden etableret en lille sø på et vandlidende areal. Tidligere i år er store bunker af råjord blevet læsset af ved søens bredder og naboer frygter, at vandhullet bliver annulleret. Men hvad er reglerne egentlig for annullering af vandhuller? Og er det overhovedet det, der er ved at ske ved Stensved?

Stensved For knap to år siden fik ejerne af Pilegården i Stensved tilladelse til at etablere en 800 kvadratmeter stor sø på et vandlidende markareal langs Pilegårdsvej. Søen måtte højst være en meter dyb og bredderne skulle afgræsses.
I kommunens tilladelse er angivet, at ”det har et naturforbedrende sigte specielt til gavn for stor vandsalamander, spidssnudet frø, springfrø og løvfrø, som er truet og beskyttelseskrævende arter”. Samtidig forventede man, at søen ville være til gavn for visse flagermusearter, der søger føde ved vandløb og søer. Vordingborg Kommune ydede tilskud til projektet fra sin pulje til støtte for arter omfattet af EU-Habitatdirektivet.
I foråret blev der lagt nogle store jordbunker på bredden af søen og naboer frygter, at markejeren har tænkt sig at fjerne søen igen.
I Vordingborg Kommune regner naturforvalter Jens Birk-Møller med at jorden skal bruges til at forbedre et vandlidende areal ved siden af vandhullet. 
- Lægger man jord på til forbedring af den landbrugsmæssige drift, er det ok, men når søen har været der et stykke tid og der er kommet naturligt dyre- og planteliv, så må man ikke røre ved den, oplyser han til Sydsjællands Tidende.
Vandhullet er altså i dag omfattet af Naturbeskyttelsesloven og må ikke annulleres, mens der gerne må lægges ny jord på marken omkring vandhullet, så jordkvaliteten forbedres.

Sydsjællands Tidende har forgæves forsøgt at få fat i ejerne af Pilegården, for at høre nærmere om det projekt, der er sat igang på marken langs Pilegårdsvej lige syd for Stensved.

Det to år gamle vandhul ved Pilegårdvej syd for Stensved er til debat. Naboer frygter, at ejerne af arealet vil annullere søen, men det er der ikke givet tilldelse til. I det tidligere forår sås jordbunkerne tydeligt. I baggrunden tv. ses Pilegården. Foto: Mille Holst

I dag dyrkes majs rundt om vandhullet og jordbunkerne, der efterhånden er groet til i ukrudt. I løbet af sommeren er der desuden blevet opmagasineret store kabeltromler på arealet. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar