• www.henriks-hvidevarer.dk

Formand i Østmøn lokalråd, Torben Nielsen, glædede sig over fremmødet og diskussionslysten ved sidste uges dialogmøde. Arkivfoto: Mille Holst

Mønsk efterspørgsel på svar og tidsplaner

Engagerede borgere fra  Østmøn, lokalrådet og et oplagt politisk dialogudvalg fyldte godt op i Borre forsamlingshus. Og det på en helt almindelig og mørk onsdag aften i februar.

Borre Formand for Østmøn lokalråd, Torben Nielsen, åbnede dialogmødet i sidste uge ved at præsenteredialogudvalget, der bestod af Brit Skovgaard (S), Kenneth (S), Carsten Olsen (S), Eva Sommer-Madsen (V) og Ann Busch (Å) samt Heino Hahn (DF), der havde meldt afbud.
Første debatemne tog udgangspunkt i havvindmølleprojektet ”Kriegers Flak” og  havneudviklingsprojektet ”Stedet tæller”. Begge projekter afstedkommer større havneaktivitet og bygge-anlægsarbejder i Klintholm Havn.
Formand Torben Nielsen opremsede  en række udfordringer og spørgsmål angående havnens udvikling og tilstand.  Den havnetrappe, der er bygget i forbindelse med udviklingsprojektet er til gene for fiskerne, købmandsbutikken er nedbrændt, hvordan skal selve havneområdet indrettes og ombygges, hvorfor har man centraliseret havnebestyrelsernes arbejde, og hvad med renovering af selve havnen og molerne.  Formanden fik opbakning fra salen og den holdning der blev tilkendegivet var usikkerhed og ønsket om en plan. Det opleves at projektet beror på ”hovsa”-løsninger, at hvis der kommer nye aktører på banen, laver man så løsninger efterhånden? Og glemmer man at stille krav til interessenterne i ren og skær benovelse?
Carsten Olsen bedyrede at der vil komme en samlet lokalplan for området, der skal give det forkromede overblik. Han kunne dog umiddelbart ikke give en tidshorisont for udvikling af lokalplan for området, men forsikrede at der inden den udarbejdes vil blive afholdt et borgermøde. Til gengæld vil den første mølle være funktionsdygtig i slutningen af året og hele parken i 2020-2022.
Ellers var der positiv stemning omkring at havnen udvikler sig og tiltrækker sig opmærksomhed både med hensyn til turisme og erhverv. 
- Men det gælder om at holde tungen lige i munden. Havnen skal stadig være en turistmagnet, udtalte Carsten Olsen og fortsatte:
- Vi skal glæde os over interessen for havnen og huske at intentionen ikke er at jage nogen væk for at få nogen andre.
Fra salen blev nævnt tal på ni millioner for at man kan operere professionelt ind og ud af havnen og yderligere seks millioner for ydermolen, hvor fiskerne potentielt skal flyttes hen. I tillæg til dette blev der spurgt om det er penge, kommunen kan og vil skyde i? 
- Det er arbejdspladser vi har ventet på. Kommunen har selv kæmpet for at få firmaernes interesse, nu må den op i gear for at stable økonomi på benene, lød det fra en tilhører. 
Carsten Olsen fortalte, at kommunen vil lægge billet ind på endnu et stort vindmølleprojekt i forlængelse af det allerede projekterede Kriegers Flak, men større.
- Vi håber at vi gafler det også, sagde han og rundede også den undren, der var luftet angående omlægning af havnebestyrelsernes arbejde fra lokalt til et centralt havneråd.
- Vi skal huske, at havnebestyrelser skal arbejde for hele havnen. Med den nye struktur har vi mere hånd i hanke med hvad der foregår, sagde han.

Lindholm 
Næste punkt var Lindholm og udrejsecentret for udviste, tidligere kriminelle asylansaøgere. Torben Nielsen luftede den lokale bekymring med hensyn til potentiel manglende bosætning og fald i turismen. ”Hvidbogen” med facts om udrejsecentret, som lokalrådene har forfattet i samarbejde med Møn Nu lå til gennemkig på bordene. Lokalrådene og Møn Nu har brugt meget tid og energi på at gøre opmærksom på de negative konsekvenser udrejsecentret kan have. Der var bred stemning i det politiske panel om, at det er en stadig kamp der skal kæmpes. 
Ann Busch og Brit Skovgaard fremhævede begge det menneskerettighedsmæssige perspektiv i sagen. 
- Det er mennesker, der har udstået deres straf. Er det sådan vi i Danmark har tænkt os at behandle folk, sagde Britt, der tilføjede at hun var blevet spurgt til emnet af en undrende finsk journalist. 
- Jeg er fortrøstningsfuld med hensyn til Lindholm sagde Ann og påpegede,  at man lokalt er enige om sagen. Desuden fremhævede hun det økonomiske aspekt, som det mest tungtvejende argument. 
- Og så er der hele forklaringsspørgsmålet over for de flygtninge, som bor her og som er i gang med at integrere sig, indskød Kenneth Andersen, der møder disse flygtninge i dagligdagen og oplever at de tror at de også skal placeres på øen.
Lokalrådsformand Torben Nielsen afrundede emnet med en opfordring til at bakke op om de kommende arrangementer i forbindelse med udrejsecentret Lindholm.

Kloakering igen i fokus
-Vi arbejder under påbud fra staten, forklarede Eva Sommer-Madsen og fortsatte:
- I den sidste periode har udvalgets arbejde været sat i bero, men nu arbejder det igen.
Hun henviste til den  verserende ”Maglebysag, der har kørt i snart ti år. 
- Vores plan er at starte i Præstø, så der kan i realiteten gå op til fem år før vi vender blikket mod Møn, tilføjede hun, men kunne ikke komme med en tidshorisont.
Den manglende tidshorisont, samt uvisheden om,  hvor kloakering kræves, var det fremherskende omdrejningspunkt i spørgsmålene fra salen og dernæst  kritikken af vandprøvernes validitet. Der efterlystes større grundighed i forhold til vurdering af vandkvaliteten og forureningsgraden, inden der bliver taget beslutninger om kloakering eller ej. Desuden blev det kritiseret at prøverne kun tages to steder, nemlig i Sømosebækken og hulemoseløbet.  Eva Sommer-Madsen understregede at vandprøver der er over fem år gamle er forældede. 
- Der er ikke overensstemmelse mellem den udgift den enkelte lodsejer bliver pålagt og den effekt det har, lød det fra en frustreret tilhører. 
- Jeg har lyttet til jeres argumenter og vil meget gerne tage det med mig tilbage og arbejde videre med det I har sagt, afsluttede Eva Sommer-Madsen diskussionen.

Nedrivning af øjebæer
-Vi har allerede fået revet mange øjebæer ned, men stadig en del tilbage, sagde Torben Nielsen med henvisning til en bestemt bygning. - Vi er i gang og har forsøgt at få kontakt med ejeren om lov til nedrivning, svarede Brit Skovgaard, og bedyrede at kommunen vil blive ved til det lykkes. 
- Den statslige pulje med midler til nedrivning  er stadig åben for ansøgninger, fortalte Carsten Olsen og opfordrede borgere, der ønsker hjælp til at få revet deres ejendomme ned, til at henvende sig.

Mobildækning
- Når det handler om mobildækning og fibernet, har vi en god dialog med kommunen, mente Torben Nielsen,  men også her blev der efterlyst en tidsplan for, hvornår man på Østmøn kan have internetdækning af en ordentlig kvalitet. Der er mange døde punkter, hvilket giver udfordringer i forhold til selvstændige, folk der har hjemmearbejdsplads og studerende, der skal sidde i trætoppene for at sende deres opgaver til skolen. Det er desuden til gene for de mange turister og erhvervsdrivende, der benytter sig af mobilepay.
- Vi forsøger at motivere firmaerne til at komme i gang, men kommunen har ikke lovhjemmel på det område, sagde Carsten Olsen, som svar på at det går alt for langsomt. 
- Jeg ser det som et nationalt anliggende og placerer ansvaret på Christiansborg, sagde Ann Busch og tilføjede at forskellene i mobildækning giver en skævvridning af land og by.  
Der er iøvrigt lokale kræfter i gang for at få Fibia til et lokalt dialogmøde.

Ønske om cykelstier
- Kommunens cykelstiplan bliver snart revideret og stierne på listen prioriteret, fortalte Carsten Olsen, der dog understregede at der blot er seks millioner på det årlige budget, til at anlægge nye cykelstier og renovere de eksisterende. Borre-Klintholmstykket ligger pt som nummer 29 på planen. Det er en strækning på 3,7 kilometer og den vil koste 15 millioner at anlægge. 
- Vi oplever de samme argumenter som dem I kommer med, alle steder i kommunen og det er en afvejning hver gang, når vi har så få penge, sagde Carsten, der samtidig oplyste, at der lægges pres på Vejdirektoratet i forhold til de statsstøttede anlæg, men at direktoratet selv bestemmer tempoet.
Igen gav de fremmødte borgere udtryk for at ønske om en tidsplan i forhold til de tre strækninger, man lokalt ønsker cykelsti på. 
 

Formand i Østmøn lokalråd, Torben Nielsen, glædede sig over fremmødet og diskussionslysten ved sidste uges dialogmøde. Arkivfoto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar