Nytteløst at rense spildevandet

Det kan være nytteløst at rense spildevandet yderligere i det åbne land 
Vordingborg Kommune udsender nu varsel om påbud for forøget rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land. Foreløbig varsles ejendomme på arealer, hvor vand løber mod Tubæk Å, der udmunder i Præstø Fjord. Varslet anfører, at spildevandet fra eksisterende septiktank ledes til dræn og herfra til Tubæk Å og ud i Præstø Fjord.
Da vandkvaliteten ved en målestation ude midt i Præstø Fjord ikke lever op til miljøkravene for farvandet, skal spildevandet på ejendommen renses yderligere. Dette indebærer nyanlæg, der meget vel kan løbe op i 100.000 kroner.
Det er en kendsgerning, at spildevand, som bortledes af dræn, i stort omfang siver ud i jorden og derefter omsættes i naturen. Det kan derfor diskuteres, hvor meget der når Tubæk Å, eller om der overhovedet er noget, som når Præstø Fjord.
På Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside under Spildevandsrensning i det åbne land står der:
”En ejendom kan få påbud hvis:
1. ejendommens afløbsforhold og udledning er fastlagt,
2. ejendommens udledning bidrager til forurening af det omhandlede nedstrømsliggende vandområde, og
3. der er dokumentation for, at det omhandlede nedstrømsliggende vandområde er forurenet af spildevand i et omfang, der gør, at det i vandplanen vedtagne mål for vandområdet ikke er opfyldt.”
De udsendte varsler anfører intet om, at der er påvist udledning af spildevand til Tubæk Å ved dræntilløb, som er aktuelle for de varslede ejendomme.
Dette kunne for eksempel påvises ved måling af det biokemiske iltforbrug (BI₅) af vandet, hvor drænene udledes i Tubæk Å, suppleret med målinger af vandet i Tubæk Å inden den løber gennem Præstø.
Der er derfor stor risiko for, at pålagte udgifter på op til 25 millioner kroner til forøget spildevandsrensning er spildte, idet vandkvaliteten i Tubæk Å og dermed Præstø Fjord ikke bliver forbedret.

 

Ole Gunnar Petersen
Smedestræde 6, Skibinge
4720 Præstø

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar