• www.henriks-hvidevarer.dk

Deltagerne kom på gyngende grund i Ræveholmsmosen. Foto: Ulrik Jensen

På gyngende grund i gummistøvler i Ræveholmsmose

Deltagerne kom i bogstavelig forstand på gyngende grund i Ræveholmsmosen på Jungshoved, da de i søndags i anledning af De Vilde Blomsters Dag deltog på en unik guidet tur til en af kommunens absolutte naturperler. Turen var samtidig en anledning til officielt at præsentere den nyeste rapport over rødlistede planter i Vordingborg Kommune, og nogle at planterne kunne netop ses i Ræveholmsmosen, der er et fredet naturområde med mose, rigkær og eng beliggende langs Jungshovedvej ud mod Jungshoved Nor.

Jungshoved Gummistøvler var en absolut nødvendighed for at færdes på de våde enge, hvor der skiftevis var vand til midt på gummistøvlerne og tørre pletter, så deltagerne på turen ved selvsyn kunne konstatere, hvordan selv minimale terrænændringer fik vegetationen til at ændre sig, og nye planter dukkede op. 
Biolog i Vordingborg Kommune Carsten Horup var sammen med naturvejleder Christina Kaaber-Bühler guide på en tur i Ræveholmsmosen, som ifølge guiderne ligger i top tre, når det gælder afgræssede ferske enge i kommunen. Kreaturhold, afgræsning, kalkholdig jord og våde enge i passende balance er forudsætningen for det helt særlige område – Ræveholmsmosen, som er privatejet og til daglig ikke tilgængeligt for offentligheden. 

Biologer med planer
Ræveholmsmosen, der tidligere har været ejet af Gl. Oremandsgård, har gennem lang tid været et unikt naturplejet og afgræsset engområde med mange naturværdier.
For tre år siden blev arealerne overtaget af de nuværende ejere Claus Andersen og Annebeth Hoffmann, der begge er uddannede biologer, og som har et ønske om at udvikle og udvide naturværdierne i den 10 hektar store Ræveholmsmose. 
Ejerne har af Den Danske Naturfond fået et tilskud på en halv million kroner  til et projekt, hvor man har fældet et større område med rød-el, så Ræveholmsmosen kan udvide sig med lignende biotoper ned mod bækken, som gennemskærer arealerne. 
- Vi er meget glade for Jungshoved og synes at Ræveholmsmosen er værd at vise frem. Vi synes selv, der er sket meget på de tre år vi har haft området, og vi håber at kunne genskabe mere unik natur samtidig med, at vi har en forventning om at skabe rentabel skovdrift  på arealerne nord for mosen.

Rødlistede planter
Undervejs på turen blev deltagerne præsenteret for en række såkaldte indikator-arter, som vidner om, hvordan biotopen har det. Kærtidsel er et eksempel på en karakterart, som biologerne er glade for, fordi den tiltrækker sommerfugle og insekter.
Med i rødlisterapporten er en art som engtroldurt, som kun findes på tre lokaliteter i Vordingborg Kommune. 
Visse steder på turen kunne deltagerne glæde sig over nærmest tæppedannende trevlekroner, og så påkaldte orkideerne sig naturligvis særlig opmærksomhed.  Maj gøgeurten var tæt på at være afblomstret, mens den kødfarvede gøgeurt stadig stod flot, og den rødlistede sumphullæbe var på vej. Siv, græsser og star var også på dagsordenen på en tur, hvor den iøjnefaldende hjertegræs nogle steder bredte sig flot.  

Også sjældne fugle
Og selv om det var De Vilde Blomsters Dag var der også tid til at kigge op i luften. En sjælden rovterne fouragerede over Noret, og i baglandet sås en rød glente, som ifølge lokale ornitologer menes at yngle i skoven nord for Ræveholmsmosen.

Fakta
• Rødlistede planter i Vordingborg Kommune beskriver 105 af de mest sårbare og sjældne plantearter i kommunen.  Arterne beskrives hver på en side med angivelse af voksesteder og handlingsplan for, hvordan planterne bedst kan beskyttes.  De mange arter er udtryk for, at kommunen rummer en stor rigdom af sjældne naturtyper med særlig flora.

Deltagerne kom på gyngende grund i Ræveholmsmosen. Foto: Ulrik Jensen

Engtroldurt er blandt de rødlistede planter, som vokser i Ræveholmsmose. Foto: Ulrik Jensen

Ejerne af Ræveholmsmose Claus Andersen og Annebeth Hoffmann havde deres børn med på turen. Foto: Ulrik Jensen

Biolog Carsten Horup viste forskellige græsser. Foto: Ulrik Jensen

Kødfarvet gøgeurt. Foto: Ulrik Jensen

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar