• www.henriks-hvidevarer.dk

Vordingborg Kommune har genoptaget planerne om at sætte kæmpe vindmøller op på land. Arkivfoto: Mille Holst

Påvirker vindmøller dit helbred?

For nogle år siden lagde Vordingborg Kommune sine planer om at opstille kæmpevindmøller på land i skuffen; man ville afvente resultaterne af en stor undersøgelse om møllernes påvirkning af folks sundhed. Nu er undersøgelsen færdig - og kommunen har atter taget sin mølleplan op af skuffen. Men hvad kan man egentlig konkludere ud fra forskernes resultater? Vi har kigget på undersøgelsen og talt med en af forskerne bag.

Kommunen Et flerårigt dansk forskningsprojekt startet i 2014 om mulige sammenhænge mellem støj fra vindmøller og helbredseffekter blev afsluttet i marts måned i år. Med den i hånden har kommuner landet over - herunder Vordingborg Kommune - genoptaget sine planer om at opstille kæmpevindmøller på land. Problemet er bare, at forskningsresultaterne på området langt fra er entydige og det er dermed svært at konkludere, om støj fra vindmøller er skadelig for de mennesker, der bor tæt på dem.

Det siger forskerne
Forskere fra Kræftens Bekæmpelse blev bedt om at undersøge, om personer, der er udsat for støj fra vindmøller har højere risiko for henholdsvis blodprop i hjertet, slagtilfælde, forhøjet blodtryk, diabetes, depression, søvnforstyrrelser og negative fødselsudfald - for eksempel i form af alt for tidligt fødte børn.
Ifølge en pressemeddelelse fra Sundheds- og Ældreministeriet fandt forskerne ikke en sammenhæng mellem korttids- og langtidsudsættelser for vindmøllestøj og opståen af blodprop i hjertet samt slagtilfælde. De fandt heller ikke en sammenhæng mellem støjen fra vindmøller og nyopstået diabetes og negative fødselsudfald.
Derimod påviste forskerne en let øget risiko for blodprop i hjertet, hvis man i lang tid har været udsat for vindmøllestøj over 24 dB(A) og svage indikationer på en sammenhæng mellem vindmøllestøj og forhøjet blodtryk blandt deltagerne over 65 år. Det samme er tilfældet i forhold til førstegangsindløsning af recepter på sovemedicin og antidepressiva, hvor forskerne påviser en sammenhæng med høje niveauer af vindmøllestøj blandt ældre over 65 år.
Men symptomatisk for undersøgelsen fastslår forskerne, at ”der er behov for yderligere undersøgelser”, som det hedder i Sundhedsstyrelsens sammenfattende notat. Forskerne mener ganske enkelt, at der er for få data til at man kan konkludere noget entydigt.

Verdens bedste til dette
Aslak Harbo Poulsen fra Kræftens Bekæmpelse forklarer om baggrunden for undersøgelsen, der alt i alt har inddraget data fra et sted mellem 500.000 og 700.000 danskere:
- Vi fik at vide: Folk er bekymrede. Kan der i Danmark laves relevant forskning? Det er det, vi har gjort, siger han, men gør også opmærksom på, at undersøgelsen ikke er fyldestgørende.
- Vi har lavet en række videnskabelige artikler, og her skriver vi, som vi næsten altid gør, at der bør foretages flere undersøgelser, siger han og gør opmærksom på, at undersøgelsen udelukkende er registerbaseret. Man har altså ikke talt med nogen personer, men alene kigget på, hvad der er registreret om dem. 
- Det er et objektivt studie, ingen er blevet spurgt, fastslår Aslak Harbo Poulsen og præciserer at alle danskere, der har været udsat for vindmøllestøj i perioden 1980-2013 således indgår i undersøgelsen.
- Forskningen her er registerforskning; det er vi verdens bedste til.
 
Andre lande må tage over
I det sammenfattende notat, Sundhedsstyrelsen har udfærdiget på baggrund af forskernes artikler, fremgår det i fire ud af seks tilfælde, at der mangler empiri - altså at der bør foretages yderligere undersøgelser, før man kan konkludere noget. Men, siger Aslak Harbo Poulsen, de undersøgelser kan ikke laves i Danmark.
- Vi har mange møller i Danmark, så det her studie (som nu er blevet lavet, red.) kan ikke laves andre steder i verden, siger han og fortsætter:
- Det vil nok være bedst, at andre tager over nu. Der kan være fejl i vores undersøgelse, og Danmark kan være særlig på nogle områder, så det vil være godt, hvis andre lande tager over.
Aslak Harbo Poulsen kender til nogle nye forskningsprojekter der allerede er i gang i blandt andet Sverige og Australien - blandt andet laver man her laboratorieforsøg, hvor man udsætter nogle mennesker for forskellige former for støj, og måler deres fysiologiske reaktion på lydene.

Fakta
• Undersøgelsen om helbredseffekter af vindmøllestøj er gennemført af forskere fra Kræftens Bekæmpelse og finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet samt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
• Undersøgelsen er lavet på baggrund af data fra danske registre og inddrager samtlige vindmøller i Danmark i perioden 1980-2013 samt alle de personer, der har haft bopæl i en bolig inden for seks kilometer fra en mølle.

Mølleplan i høring
• Vordingborg Kommunes plan for opsætning af vindmøller på land fremgår af ”Forslag til Kommuneplan 2018-2030”, der er i høring til 24. maj. Afsnittet om vindmøller står på side 76-82.
Høringssvar skal sendes til tekpost@vordingborg.dk eller afleveres på rådhuset, afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43 i Vordingborg. 

Vordingborg Kommune har genoptaget planerne om at sætte kæmpe vindmøller op på land. Arkivfoto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar