Fra fastlandet kan man ikke se det igangværende arbejde på Tærø. Foto: Mille Holst

Tærø graves op som naturplejeprojekt

Tærø er under ombygning. Øens ejer har fået tilladelse til at lave nye vandhuller og i det hele taget ændre på øens landskab blandt andet af hensyn til sjældne padder på øen.

Tærø Gravemaskiner er i fuld gang med at grave på den privatejede ø Tærø, der er beliggende i Natura 2000 område i Bøgestrømmen. Øens ejer, Kristian Kryger har ansøgt og fået tilladelse dels fra Kystdirektoratet dels fra Vordingborg Kommune til at gennemføre et ”landskabs- og naturprojekt” på øen som blandt andet går ud på at skabe bedre ynglemuligheder for de truede paddearter strandtudse og grønbroget tudse.
- Strandtudsen har tidligere været på Tærø og dér gjorde man meget for den i amtets tid, fortæller naturforvalter i Vordingborg Kommune Jens Birk-Møller. De seneste tre år har man dog ikke fundet ynglende strandtudser på øen, mener han.

Biologer gør indtryk
Kristian Kryger har haft biologerne Kåre Fog og Peer Ravn fra det fagbiologiske rådgivningsfirma Amphi Consult til at hjælpe sig med projektudformningen. 
- Vi har lavet et kæmpe naturprojekt der kommer til at tage nogle år at lave, fortæller Kristian Kryger til Sydsjællands Tidende.
- Kåre Fog er supervisor  og tilser at det vi laver bliver fint, fortsætter han.
I Vordingborg Kommune lægger Jens Birk-Møller ikke skjul på, at der er set med milde øjne på projektet, fordi 
biologer fra Amphi Consult er involveret og har argumenteret for, at naturprojektet ikke vil have negativ indflydelse på hverken overdrev, strandenge og beskyttede fugles fourageringsvilkår.
- Det gør indtryk, at paddeeksperter siger, at det her gavner strandtudsen og den grønbrogede tudse, fortæller han. Naturprojektet på Tærø er godkendt med dispensation for strandbeskyttelseslinjen og naturbeskyttelsesloven, og Kystdirektoratet skriver i sin godkendelse ”at de ansøgte vandhuller vil have en klar naturforbedrende funktion for blandt andet padder i området, og at der ikke er landskabelige forhold, som taler afgørende imod at etablere vandhullerne.” Direktoratet vurderer heller ikke, at naturprojektet vil ødelægge levevilkår for andet dyre- og planteliv i området.

En fryd for øjet og tudsen
Personligt vil Kristian Kryger gerne have ”noget flot for øjet”, som han udtrykker det, men naturprojektet er også blevet til ”i kærlighed til naturen”, som han siger, for projektet er nødvendigt for tudsearterne, hvis de fortsat skal kunne yngle på øen. De eksisterende vandhuller på øen bliver nemlig ofte oversvømmet af stigende havvand, og saltvandet ødelægger tudseynglen. 
Det nye naturprojekt skaber derfor nye højereliggende vandhuller på øen, der er bedre beskyttet fra havet, og som vil blive holdt fiskefri ved at blive tørlagt en gang hvert femte år. I alt kommer der op til 14 vandhuller på Tærø. Desuden etableres jordvolde, der både giver læ og som kan tiltrække insekter. Voldene skal afgræsses, for at gøre yngleområderne så optimale som muligt, og det kan ske ved de vilde heste og køer, der allerede er på øen.
Flere hundrede kubikmeter jord bliver flyttet rundt på øen, men ifølge ansøgningsmaterialet vil det primært blive placeret ved bredderne af de mange vandhuller samt til at danne et bakket landskab på op til fem meters højde - fra vandet skjult af skov.
- Det er adskillige millioner, det koster, det her projekt, fortæller Kristian Kryger.
- Jeg gør det, fordi jeg gerne vil investere nogle af mine penge i naturen.
- Vi har mange forskellige fritidsinteresser. Min er at bruge nogle ressourcer på det her og jeg er så heldig, at jeg har muligheden, siger han. Naturprojektet kommer dog ikke til at betyde, at dyrelivet får fuldstændig fred. Kristian Kryger vil selv fortsat bruge øen som sit ”sommerhus” samt drive jagt på området.

Ønsker privatliv på øen
Egentlig har Kristian Kryger ikke lyst til at fortælle om projektet, for det er hans erfaring, at avisartikler skaber nysgerrighed og efterfølgende får han mange besøgende på øen. Kajakroere og sejlere, der lige lægger til. Men de besøg er han ikke interesseret i.
- Det er mit ”sommerhus”; et sted hvor naturen kan få lov at være i fred, siger han og henstiller til, at man viser hensyn både til hans privatliv og til dyrelivet på øen og holder sig væk.
- Jeg vil gerne holde øen privat, siger han.

Fra fastlandet kan man ikke se det igangværende arbejde på Tærø. Foto: Mille Holst

Ejeren af Tærø, Kristian Kryger, har fået lov til at ”ommøblere” terrænet på øen, så strandtudsen og den grønbrogede tudse får bedre levevilkår. Illustration fra Møller & Grønborg, der viser, hvor mange flere søer, træer og buske, der vil komme på Tærø.

...og sådan ser Tærø ud i dag med masser af agerjord. Plan fra Møller & Grønborg.

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Pragtfuldt, at der findes nogle som beskytter og udvikler natur, modsat alle de som nedbryder den i fremskridtets navn. Især kommunerne er tit lidt for hurtigt til at give lov til ødelæggelser, eks. skovtårn projektet og det kæmpe højhus ved Skive.

Tilføj kommentar